Οδηγίες κάλυψης ύλης σε Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία

Οδηγίες κάλυψης της ύλης στα Φιλολογικά

Οδηγίες για την αναπλήρωση της μη διδαχθείσας ύλης σχολικού έτους 2019-2020 στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τη Νεοελληνική Γλώσσα και την Ιστορία. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, αφού διερευνήσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου σχολικού έτους ανά γνωστικό αντικείμενο, να μεριμνήσουν για την αναπλήρωσή τους.…

Read more